10 sept. 2010

BANCO DO TEMPO DO CONCELLO DE OURENSE

¿QUE É O BANCO DO TEMPO?
É un novo recurso da Concellaría de Igualdade que permite intercambiar de xeito gratuito tarefas con outras persoas do noso concello, utilizando como moeda simbólica o tempo. Baséase na axuda mutua veciñal e parte do respecto interpersoal, garantindo a confidencialidade das persoas que interveñen no mesmo.

A Lei 2/2007, do traballo en igualdade das mulleres de Galicia, incorpóraos ao ámbito público e político integrando deste xeito un sistema de intercambio de labores comunitarios relacionados coa conciliación da vida persoal, familiar e laboral.

¿QUÉN PODE PARTICIPAR?
Todas as persoas do noso concello -mulleres e homes- que sexan maiores de idade e estean interesadas en intercambiar con outras o seu tempo dispoñible realizando tarefas puntuais sen percibir remuneración económica algunha, é dicir, non son traballos profesionais nin de economía sumerxida. Para formalizar a adhesión ao Banco do Tempo é preciso inscribirse nas dependencias da Concellaría de Igualdade.

¿QUÉ SERVIZOS SE PODEN TROCAR?
De maneira puntual e non profesional pódense intercambiar:
 • Tarefas relacionadas co manexo das novas tecnoloxías.
 • Axuda coas actividades escolares e/ou formativas.
 • Realización de labores domésticos e de reparacións ou amaños sinxelos no fogar.
 • Axuda en xestións de índole administrativa.
 • Acompañamento en actividades relacionadas co lecer, ocio e tempo libre (rutas de sendeirismo, culturais, deporte, teatro, etc.).
 • Labores de coidado e compaña.
 • Acompañamento en xestións relacionadas con diversos servizos (farmacéuticos, sanitarios, sociais, bancarios, fiscais, veciñais, etc.).

¿CÓMO FUNCIONA?
É importante estar en disposición non só de recibir senón tamén de dar, pois o Banco configúrase como un sistema de intercambio de tempo entre persoas e/ou grupos a través de actividades, experiencias, coñecementos, habilidades, etc.

A unidade dese intercambio é a hora, independentemente do servizo ou actividade a ofrecer ou demandar. Todas as actividades posúen o mesmo valor, que vén dado en función do tempo invertido en levalas a cabo.

Cada persoa que participa no Banco do Tempo disporá dun talonario de tempo que empregará no momento de facer o "pago en horas" polos servizos que lle foron prestados. Do mesmo xeito, cando esta persoa vaia facer un servizo a outra asociada, recibirá un cheque polo valor do tempo que empregou no seu intercambio.¿QUE SE PROCURA?
Como obxectivo xeral:
 • Conciliar a vida persoal, familiar e laboral da poboación, promovendo a igualdade entre mulleres e homes do noso Concello.
Como obxectivos específicos:
 • Impulsar e fornecer as redes sociais, fomentando os valores de reciprocidade, solidariedade e cooperación.
 • Mellorar a calidade de vida e impulsar a participación de todos os sectores da poboación na dinámica do tempo da cidade.
 • Reducir a corrente individualista da nosa sociedade e promover actitudes que favorezan a integración e a conciencia colectiva.

PRINCIPIOS BÁSICOS:
Paridade entre as persoas: as tarefas diacronicamente subestimadas como as do eido doméstico e o coidado das persoas, posúen o mesmo valor que as mellor valoradas socialmente.

Igualdade: procura integrar a aqueles sectores de poboación que posúan dificultades de inclusión social.

Reciprocidade: promoven entre a cidadanía os valores non só de recibir, senón tamén de dar de xeito gratificante e auténtico.

Interculturalidade: promove o coñecemento e enriquecemento mutuo de diversos grupos étnicos e/ou culturais.

Responsabilidade: o Banco do Tempo desempeñará un papel de mediador entre as partes que intercambien os servizos, que asumen plenamente a responsabilidade das mesmas.
¿INTERÉSACHE PARTICIPAR?
Contacta con nós a través das seguintes vías:

No hay comentarios:

Publicar un comentario